Võsu aleviku Vabaduse tn 13 DP

13.02.19

Võsu aleviku Vabaduse tn 13 kinnistule (katastritunnus 92291:001:0440) on Vihula Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 271 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärk on krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine, eespool loetletud ülesannete elluviimiseks sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine.

Planeeringuala suurust on muudetud vallavalitsuse 15.11.2016 korraldusega nr 425.

Haljala Vallavalitsuse 30.08.2018 korraldusega nr 446 otsustati võtta vastu OÜ A.V.R. Projekt koostatud Võsu aleviku Vabaduse tn 9a, 11, 13, 18 kinnistute ja Vabaduse tänava detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.09.2018 kuni 11.10.2018 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.10.2018 kell 11.00 vallamajas, II korruse saalis.

 

 Asendiplaan

Põhiplaan  (uuendatud 16.10.2018)

Seletuskiri  (uuendatud 16.10.2018)

Geoalus

Võsu SPA arhitektuurne eskiisprojekt

Tehnovõrgud  (uuendatud 16.10.2018)

Kehtestamise korraldus nr 70

Toimetaja: KATRIN KIVI