« Tagasi

Karepa külas Raamatukogu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 01.02.2024 korraldusega nr 15 jäeti algatamata Karepa külas Raamatukogu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Karepa külas Raamatukogu kinnistu detailplaneering algatati Haljala Vallavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 683. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Raamatukogu kinnistu jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning kitsenduste ja servituutide seadmise vajaduse määramine. Planeeringuala suurus on ca 10317 m2.

Detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju, tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes KeHJS § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

KSH eelhinnangu käigus jõuti järeldusele, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Haljala Vallavalitsus nõustub KSH eelhinnangus toodud põhjendustega ning leiab, et antud juhul ei ole KSH läbiviimine vajalik. Vastavalt PlanS § 126 lõike 1 punktile 12 on võimalik detailplaneeringu koostamise käigus seada vajalikud keskkonnatingimusi tagavad nõuded.

Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haljala Vallavalitsus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, e-post: haljala@haljala.ee). Detailplaneeringu koostaja on Aktsiaselts KEK Invest (Näpi tee 10, Näpi alevik, Rakvere vald, e-post: marina@kekinvest.eu).

Detailplaneeringu KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel ning Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/algatatud-detailplaneeringud.