Varade publitseerija

« Tagasi

Toimub Eisma küla Liivamäe kinnistu DP avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 16.10.2019 korraldusega nr 547 vastuvõetud Eisma küla Liivamäe kinnistu (katastritunnusega 88703:002:0722, sihtotstarbega elamumaa 100%, pindalaga 5585 m2) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 11.11.2019 kuni 25.11.2019 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27.11.2019 kell 11.00 vallamajas, II korruse saalis.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning eesmärgiks on Liivamäe maaüksusele ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Eisma küla Liivamäe mü DP): https://www.haljala.ee/eisma-kula-liivamae-mu-dp.