Eisma külas Andrese maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavolikogu 21.03.2023 otsusega nr 80 jäeti algatamata Eisma külas Andrese maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Eisma külas Andrese maaüksuse detailplaneering algatati Haljala Vallavolikogu 20.12.2022 otsusega nr 74. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine ühe elamu ja kuni nelja abihoone ehitamiseks, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine, kitsenduste ja servituutide seadmine. Planeeringuala suurus on ca 0,4 ha.

PlanS § 142 lõike 6 alusel tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes KeHJS seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Detailplaneeringu KSH eelhinnangus jõuti järeldusele, et arvestades hetkel teadaolevat informatsiooni kavandatava tegevuse kohta, ei ole planeeringu realiseerimisel alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist, mistõttu ei ole detailplaneeringu koostamisel KSH algatamine vajalik. Planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist ja vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust. Keskkonnatingimustega arvestamine on PlanS § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt võimalik detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Haljala Vallavolikogu (Tallinna mnt 13, Haljala alevik 45301, Haljala vald; e-post: haljala@haljala.ee). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Haljala Vallavalitsus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik 45301, Haljala vald; e-post: haljala@haljala.ee). Detailplaneeringu koostaja on Osaühing Projekteerimiskeskus (Suuresoo/1, Saksi küla, Tapa vald, 45010, e-post: projekteerimiskeskus@gmail.com).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Haljala vallamajas (aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel ning Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/algatatud-detailplaneeringud.