Käsmu, Põhja tn 7a DP

23.01.20

Käsmu küla Põhja tn 7a (katastritunnus 92201:014:0033) maaüksusele on algatatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 17 Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. 

Seletuskiri

Illustreeriv materjal

Detailplaneering

Keskkonnamõjude eelhinnang

Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapaneku tulemused

Toimetaja: KULDAR PÄRN