Käsmu, Põhja tn 7a DP

30.05.19

Käsmu küla Põhja tn 7a (katastritunnus 92201:014:0033) maaüksusele on algatatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 17 Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. 

Joonised

Seletuskiri

Toimetaja: KATRIN KIVI