Tuuleparkide eriplaneering

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringust üldiselt

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering on üldplaneeringut ja detailplaneeringut ühes menetluses ühendav planeering, mille ülesandeks on oluliste ruumiliste mõjuga ehitiste planeerimine, kui sellise ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus määratud. Vabariigi Valitsus on kehtestanud olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlus koosneb kahest osast: ehitise püstitamiseks sobivaima asukoha valik ning sobivaimasse asukohta detailse lahenduse koostamisest. Asukohavaliku koostamisel tuleb kaaluda mitut erinevat alternatiivi. Eriplaneeringu detailse lahenduse koostamisel määratakse püstitatava ehitise ehitusõigus ning lahendatakse muud detailplaneeringutele seatud ülesanded, mis on ehitise kavandatavas asukohas asjakohased, näiteks tehnovõrkude asukoha määramine või erinevate keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.

Loe eriplaneeringust ja sellega seonduvast pikemalt: www.planeerimine.ee.

 

Utilitas Wind sidusettevõte OÜ Irbeni esitas taotluse Haljala vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

Haljala Vallavalitsus teatab, et Osaühing Irbeni (registrikood 10310434, osaühing Utilitas Wind sidusettevõte) esitas 15.12.2022 Haljala Vallavalitsusele taotluse Haljala vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ja seejärel detailse lahenduse koostamiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõikele 31 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus. Taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt 12.02.2023. Taotlus esitada digitaalselt Haljala Vallavalitsusele e-posti aadressile haljala@haljala.ee.

Taotletava KOV eriplaneeringu algatamise eesmärk on valida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu (sh ühendus liitumispunktiga) püstitamiseks sobivaimad asukohad Haljala valla territooriumil (asukoha eelvaliku koostamine) ning seejärel määrata valitud asukohtades ehitusõigus ning lahendada muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded (detailse lahenduse koostamine). Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul. Tuulepargi püstitamiseks sobiv ala peab arvestama erinevate kehtivate väärtuste ja piirangutega, kuid olema ka sobilik ja tasuv tuulepargi rajamiseks.

Taotleja hinnangul on Haljala vald sobiv tuuleparkide asukohtade kavandamiseks tulenevalt suhteliselt hajaasustatud ruumist, mis võimaldab tuulikuid püstitada ilma perspektiivsele ehitustegevusele või elamualade kavandamisele piiranguid seadmata. Haljala vallas on nii head tuuleolud kui ka liitumisvõimalused, mis on tuuleparkide kavandamisel majandusliku tasuvuse seisukohast oluliseks eeltingimuseks.

Taotletava planeeringuala suuruseks on ca 24 000 ha (planeeringuala suurus ei tähenda, et taotleja eeldaks, et tuulepark(e) õnnestub püstitada kogu planeeringuala ulatuses). Planeeringualal valitakse planeeringu koostamise ning selle tarbeks läbiviidavate alusuuringute tulemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks sobivat asukohta.

Otsuse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise osas langetab Haljala Vallavolikogu.

Osaühing Irbeni taotlusega on võimalik tutvuda allpool (vt seotud failid).