Abihoone püstitamine

Abihooned ehitisealuse pindalaga alla 20 m2 ja kõrgus kuni 5 m

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on alla 20 m² ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, siseruumidega varjualune vms) on selle püstitamine omaniku poolt oma kinnistule vaba.

Abihooned ehitisealuse pindalaga 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, siseruumidega varjualune vms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt. Ehitusteatis on riigilõivuvaba. Sisekliima tagamiseta hoone/varjualuse püstitamiseks soovitame ehitusprojekti dokumentatsiooni koostamisel juhinduda järgmisest:

Tiitelleht:

 • objekti aadress,
 • soovitud tegevus,
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri,
 • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri,
 • projekti koostamise kuupäev.

Sisukord ja jooniste loetelu

Seletuskiri:

 • hoone asukohakirjeldus,
 • juurdepääsud,
 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.

Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev ning lehed nummerdada.

Hoone asukohaga asendiplaan:

 • hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest); projekteeritav hoone tuleb siduda geodeetilise süsteemiga nii plaaniliselt kui kõrguslikult;
 • asendiplaanil näidata olemasolevad ja kavandatavat hoonet teenindavate tehnosüsteemide trassid koos kujadega;
 • vajadusel näidata katendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad.

Asendiplaan peab peab uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste projektide puhul olema topo-geodeetilisel alusplaanile täpsusastmega 1:500.

Vajalikud joonised:

Näiteks korruste põhiplaanid, lõige ja vaated. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud ning jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

Nõusolek:

Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu volitatud esindaja nõusolek.

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult ehitisregistrisse.

Kontakt ja lisainformatsioon

Tiit Jõgi

ehitusspetsialist

tel 509 8813

e-post tiit.jogi@haljala.ee