Projekteerimistingimused

Detailplaneeringu koostamine kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

 • püstitamiseks või rajamiseks;
 • laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
 • ehitusloakohustusliku rajatise rajamiseks.

Projekteerimistingimustega määratakse:

 • kasutamise otstarve;
 • suurim lubatud arv maa-alal;
 • asukoht;
 • lubatud suurim ehitisealune pind;
 • kõrgus ja vajaduse korral sügavus;
 • arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
 • maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht;
 • ehitusuuringu tegemise vajadus;
 • haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted.

Projekteerimistingimuste taotlus esitada läbi riikliku ehitisregistri. Taotlusele lisada asendiskeem, kirjeldada soovitavat ehitist ja täita põhilised ehitise näitajad. Võimalusel lisada eskiis.

Detailplaneeringu olemasolul

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

 • detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia;
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimusi ei anta:

 • detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks;
 • üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks;
 • avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks;
 • riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud:

 • kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud;
 • hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi;
 • maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
 • ehitusuuringu tegemise vajadust;
 • haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;
 • planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

Projekteerimistingimuste taotlus esitada läbi riikliku ehitisregistri. Taotlusele lisada asendiskeem, kirjeldada soovitavat ehitist ja täita põhilised ehitise näitajad. Võimalusel lisada eskiis.

Projekteerimistingimuste taotluste esitamine

Hoonete projekteerimistingimuste taotluste esitamine toimub läbi ehitisregistri.

Erand juhul, kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, peab dokumendid esitama Haljala vallavalitsusele elektrooniliselt e-posti haljala@haljala.ee teel. 

Kohalik omavalitsus koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle kohta elektroonilise arvamuste kogumise ja eelnõu kooskõlastamise ning annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamist. Kui omavalitsus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamisest. Omavalitsus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni 10 päeva.

Lisad hoonete projekteerimistingimuste taotlemiseks:

 • kavandatava ehitustegevuse kirjeldus ja võimalusel eskiis;
 • kavandatava ehitise põhilised näitajad;
 • asendiskeem;
 • muinsuskaitsealal või kinnismälestise korral muinsuskaitse eritingimused;
 • korterelamu korral korteriühistu üldkoosoleku protokoll.

Lisad rajatiste projekteerimistingimuste taotlemiseks:

 • eskiis ja asukohaskeem;
 • muinsuskaitsealal või kinnismälestise korral muinsuskaitse eritingimused;
 • korterelamu korral korteriühistu üldkoosoleku protokoll.

 

Kontakt ja lisainformatsioon

Tiit Jõgi

ehitusspetsialist

tel 509 8813

e-post tiit.jogi@haljala.ee