Piirdeaia ehitamine

Uue piirdeaia ehitamine

Piirdeaia või värava ehitamisega, millega kaasnevad kaevetööd, tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Vastavalt asjaõigusseadus § 151 rajatakse ja vajadusel muudetakse katastriüksuste vahelised piirded naabrite omavahelisel kokkuleppel, kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette.

Piirdeaia rajamine kompaktse hoonestusega alal krundi tänavapoolsel küljel toimub ehitusteatise ja rajatise ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekti osadeks on:

Tiitelleht:

  • objekti aadress,
  • soovitud tegevus,
  • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri,
  • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja kontaktandmed,
  • projekti koostamise kuupäev.

Sisukord ja jooniste loetelu

Seletuskiri:

Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot (kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus). Ehitusprojekti seletuskirjas ja asendiplaanil kinnitada, et piirdeaia rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tehnovõrke. Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev ning lehed nummerdada.

Asendiplaan (1:500 või 1:1000):

  • asendiplaanile märkida rajatava piirdeaia asukoht koos vajalike mõõtude ja kaugustega,
  • vajadusel näidata katendid ja juurdepääsude asukohad.

Vajalikud joonised:

Näiteks lõige ja vaated. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud ning jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

Nõusolek:

Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu volitatud esindaja nõusolek.

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega ja kinnistupiiridega. Kui piirdeaed paigaldatakse kinnistupiirile, mis piirneb linnatänavaga ning toimub rikkumine, tuleb majandus- ja taristuministri 3.08.2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" järgi taastada kõnnitee kogu laiuses. Sellisel juhul tuleb ehitusprojekti lisada tee rajamise ristlõige ning asendiplaanil tähistada ristlõigete esitamise asukohad. Lisaks tuleb märkida katendite liigid ja materjalid. Kui piirdeaia alla jääb tehnovõrke, siis tuleb ehitusprojekt kooskõlastada vastavate tehnovõrkude valdajatega.

Piirdeaia ümberehitamine

Olemasoleva piirdeaia või värava rekonstrueerimiseks (kui ei kaasne kaevetöid) ei pea kohalikust omavalitsusest luba taotlema. Kui rajatis asub Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis ning rekonstrueerimisega muutub piirdeaia, värava välisilme, siis tuleb rekonstrueerimine kooskõlastada Keskkonnaametiga.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult ehitisregistrisse.

Kontakt ja lisainformatsioon

Tiit Jõgi

ehitusspetsialist

tel 509 8813

e-post tiit.jogi@haljala.ee