Hajaasustuse programm

6.01.24
Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2024.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse:
 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine (puurkaevud, veetrassid)
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine (reovee kohtkäitlusrajatised: kogumismahutid, biopuhastid, septikud, imbväljakud, trassid)
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 
Programmi tingimused:
 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud järgmise aasta 30. oktoobriks.
 • Projekti omafinanseering on vähemalt 33% projekti maksumusest ja maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.
 • Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Taotluse esitamiseks on vajalik vähemalt kahe erineva ettevõttepoolt võrreldava hinnapakkumise olemasolu projekti tegevuste elluviimiseks.

 

2024. aasta taotlusvormid on leitavad SIIT.

 

Lisainformatsioon on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
 
Toimetaja: KENT KERNER

Varasemad hajaasustuse programmi voorud

6.01.24

2023

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist kuni 3. aprillini.

Haljala Vallavalitsuse 09.02.2023 korraldusega nr 42 määrati hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoorust toetatavate valdkondade prioriteetsus.

2023. aastal toetatud projektide loetelu leiab SIIT.

2022

 2022. aastal oli hajaasutuse programmi taotlusvoor avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

Haljala Vallavalitsus määras oma 5. jaanuari 2022 korraldusega nr 9 taotluste esitamise ajaperioodiks 1. veebruar kuni 1. aprill 2022, seadis hajaasustuse programmi valdkonnad prioriteetsuse järjekorda ning moodustas taotluste hindamise komisjoni. Korraldus leitav SIIT. Komisjoni muudeti 7. aprillil 2022 vallavalitsuse korraldusega nr 123. Korraldus leitav SIIT.

Hajaasustuse programmist 2022. aastal toetuste saajate koondtabel on leitav SIIT.

2021

2021. aasta Hajaasustusprogrammi taotlusvoor oli avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2021.

Haljala Vallavalitsuse 20.01.2021 korraldus nr 33  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS
Haljala Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 311 kinnitati 2021. aasta hajaasustusprogrammi toetuste saajad.

2020

2020 Hajaasustusprogrammi taotlusvoor oli avatud 17. veebruar kuni 17. aprill 2020.
Haljala Vallavalitsuse 12.02.2020 korraldus nr 71  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2020. aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav: KORRALDUS

2019

Haljala Vallavalitsuse 27.02.2019 korraldus nr 118  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2019. Aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav: KORRALDUS

2019. aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramise muutmise korraldus on leitav:

29.07.2020 korraldus nr 317

2018

Haljala Vallavalitsuse 5.04.2018 määrus nr 121  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS.

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2018. Aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav:

2018. aasta Hajaasustusprogrammist toetuste saajad

 

Toimetaja: KENT KERNER

 

Kontaktisik

16.03.23

Hajaasustuse programmi Haljala valla poolne kontaktisik on keskkonnaspetsialist Lea Mägi
tel 5669 4496
e-post lea.magi@haljala.ee

Aruandlus

 Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse (Haljala vallavalitsusele e-posti aadressile haljala@haljala.ee) hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

Rohkem infot: www.rtk.ee

Toimetaja: KENT KERNER