Hajaasustusprogramm 2021

15.07.21
2021. aasta Hajaasustusprogrammi taotlusvoor oli avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2021.
 
Vallapoolne programmi kontaktisik on: 
Merje Verhovitš, e-post merje.verhovits@haljala.ee, tel +372 505 1127 
 
Toetatakse:
 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine (puurkaevud, veetrassid)
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine (reovee kohtkäitlusrajatised: kogumismahutid, biopuhastid, septikud, imbväljakud, trassid)
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 
Programmi tingimused:
 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. septembriks 2022.
 • Projekti omafinanseering on vähemalt 33% projekti maksumusest ja maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Taotluse esitamiseks on vajalik vähemalt kahe erineva ettevõttepoolt võrreldava hinnapakkumise olemasolu projekti tegevuste elluviimiseks.

 

Taotlusvormid:

 

Lisainforamtsioon ja taotlusvormid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
 
Haljala Vallavalitsuse 20.01.2021 korraldus nr 33  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS
 
Haljala Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 311 kinnitati 2021. aasta hajaasustusprogrammi toetuste saajad.
 
Toimetaja: KENT KERNER

Hajaasustusprogramm 2020

15.07.21
2020 Hajaasustusprogrammi taotlusvoor oli avatud 17. veebruar kuni 17. aprill 2020.
 
Haljala Vallavalitsuse 12.02.2020 korraldus nr 71  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS
 

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2020. aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav: KORRALDUS

 

Toimetaja: KENT KERNER

Hajaasustuse programm 2019

15.07.21
Haljala Vallavalitsuse 27.02.2019 korraldus nr 118  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS
 

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2019. Aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav: KORRALDUS

 

2019. aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramise muutmise korraldus on leitav:

29.07.2020 korraldus nr 317

 

Toimetaja: KENT KERNER

Hajaasustuse programm 2018

1.08.19

Hajaasustuse programmi 2018 aasta taotluste esitamise periood on lõppenud. Kokku laekus 30 taotlust. Hindamiskomisjon teeb otsused hiljemalt augustis.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Haljala Vallavalitsuse 5.04.2018 määrus nr 121  "Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni moodustamine" on leitav KORRALDUS.

Väljavõte Haljala Vallavalitsuse korraldusest "2018. Aasta Hajaasutusprogrammi toetuste määramine" on leitav:

2018. aasta Hajaasustusprogrammist toetuste saajad

Toimetaja: KULDAR PÄRN