27.11.18

Üldiselt

Hajaasustuses on võimalik lähtuvalt metsaseaduse § 41 lg 14 kohaselt metsateatiseta puid raiuda kuni 20 tm kinnisasja kohta aastas ja selleks eraldi luba ei pea taotlema. Üle 20 tm raiete puhul, metsaseaduse § 3 tähenduses metsamaal, tuleb esitada Keskkonnaametile metsateatis.

Samuti juhime tähelepanu, et raieid tuleb Keskkonnaametiga kooskõlastada, kui raie teostatakse veekaitsevööndis, looduskaitsealustes parkides ja Lahemaa rahvuspargi Mõisaparkide piiranguvööndis. 

Puude raiumist tiheasustusaladel reguleerivad kohalike omavalitsuste õigusaktid.

 

Puude raiumisest Haljala valla territooriumil

Üksikpuude raiet Haljala valla territooriumil tiheasustusaladel reguleerib Haljala Vallavolikogu 20.11.2018 määrus nr 49 "Raiemäärus" kehtestatud kord, mis on leitav Riigiteatajast [https://www.riigiteataja.ee/akt/424112018007].

Pane tähele, et Haljala valla territooriumil on vajalik Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile esitada raieteatis üksikpuude raieks üksnes tiheasustusaladel, milleks on Aaspere, Essu, Haljala, Käsmu, Vergi ja Võsu kompaktse hoonestusega alad.

Samuti kehtib Haljala Valla territooriumil tiheasustusaladel raierahu, mis kestab 15. aprillist kuni 15. juunini.

 

Raieteatise vormid:

Raieteatis   Täidetav Wordis/Writeris.

Raieteatis Täidetav pdf versioon.

Mõlemad taotlusvormid esitada e-maili kujul digiallkirjastatuna Haljala Vallavalitsusele või saata postiga.

 

 

 
Toimetaja: KULDAR PÄRN