Puude raiumine

16.03.23

Üldiselt

Hajaasustuses on võimalik lähtuvalt metsaseaduse § 41 lg 14 kohaselt metsateatiseta puid raiuda kuni 20 tm kinnisasja kohta aastas ja selleks eraldi luba ei pea taotlema. Üle 20 tm raiete puhul, metsaseaduse § 3 tähenduses metsamaal, tuleb esitada Keskkonnaametile metsateatis.

Samuti juhime tähelepanu, et raieid tuleb Keskkonnaametiga kooskõlastada, kui raie teostatakse veekaitsevööndis, looduskaitsealustes parkides ja Lahemaa rahvuspargi mõisaparkide piiranguvööndis. 

Puude raiumist tiheasustusaladel reguleerivad kohalike omavalitsuste õigusaktid.

Puude raiumisest Haljala valla territooriumil

Üksikpuude raiet Haljala valla territooriumil tiheasustusaladel reguleerib Haljala Vallavolikogu poolt 20.11.2018 vastuvõetud raiemäärus.

Pane tähele, et Haljala valla territooriumil on vajalik vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile esitada raieteatis üksikpuude raieks üksnes tiheasustusaladel, milleks on Aaspere, Essu, Haljala, Käsmu, Vergi ja Võsu kompaktse hoonestusega alad.

Samuti kehtib Haljala valla territooriumil tiheasustusaladel raierahu, mis kestab 15. aprillist kuni 15. juunini.

Raieteatise vormid

Raieteatis   (wordi dokumendina täidetav)

Raieteatis (PDF dokumendina täidetav)

Mõlemad taotlusvormid edastada digitaalselt allkirjastatuna Haljala vallavalitsusele e-posti haljala@haljala.ee teel, tuua  paberkandjal vallavalitsusse või esita taotlus Haljala valla iseteeninduses SPOKU.

Vaata ka

Metsateatise esitamisest

Metsaseadus

Riiklik metsaregister

Küsimused ja lisainfo

Lea Mägi

keskkonnaspetsialist

tel 5669 4496

e-post lea.magi@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER